News & Announcements Home
The original item was published from 8/19/2021 9:07:39 AM to 8/19/2021 9:10:02 AM.

News & Announcements

News Flash Homepage

Posted on: August 19, 2021

[ARCHIVED] Rebuild Florida CDBG-Mitgation General Infrastructure Program

Public Works News Flash

English 

The City of Inverness, Florida anticipates applying for Rebuild Florida General Infrastructure Program funding provided by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to support long-term mitigation efforts by assisting the State of Florida and its local governments in minimizing or eliminating the risks and reducing losses from future disasters. This program is being administered by the Florida Department of Economic Opportunity (DEO) through the Community Development Block Grant – Mitigation General Infrastructure Program (CDBG-MIT GIP). The total allocation for the CDBG-MIT GIP Round II funding is $175,000,000 with a minimum funding request of $2,000,000 per application. No local match is required to apply for the funding.

The City of Inverness, Florida anticipates submitting two (2) applications for a total of $35,343,000 in funding through the CDBG-MIT GIP Round II. The projects are as follows:

  1. Inverness Acres Road and Infrastructure Improvements ($23,575,400)
  2. Inverness Village Road and Infrastructure Improvements ($11,767,600)

In accordance with guidance provided by HUD, the public input requirements for this program include the option to post information about the proposed funding projects on a public website with a 14-day public comment period. Please forward any comments or questions to Mr. Cory Dilmore, Public Works Director, City of Inverness, Florida, (352) 726-2321, cdilmore@inverness.gov.  Comments must be submitted by 09/06/2021. NOTE: A copy of this post and any public comments received will be provided to DEO as part of the funding application.Spanish  

City of Inverness, Florida prevé solicitar fondos para el Programa de Infraestructura General de Reconstrucción de Florida proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.UU.  Para apoyar los esfuerzos de mitigación a largo plazo al ayudar al Estado de Florida y sus gobiernos locales a minimizar o eliminar los riesgos y reducir pérdidas por futuros desastres.  El programa está siendo adminsitrado por el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) a través de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Programa de Infraestructura General de Mitigación (CDBG-MIT GIP).  La asignación total para el financiamiento de la Ronda II de CDBG – MIT GIP es de $175,000,000 con una solicitud de financiamiento mínima de $2,000,000 por solicitud.  No se requiere que la entidad local iguale la cantidad de los fondos para solicitud.

 

City of Inverness, Florida prevé presentar 2 (dos) solicitudes por un total de $35,343,000 en fondos a través de la Ronda II de CDBG-MIT GIP.  Los proyectos son los siguientes:

  1. Inverness Acres Road and Infrastructure Improvements ($23,575,400)
  2. Inverness Village Road and Infrastructure Improvements ($11,767,600)

De acuerdo con la orientación proporcionada por HUD, el requisito de participación pública para este programa incluye la opción de publicar información sobre los proyectos de financiamiento propuestos en un sitio web público con un período de 14 días de comentarios públicos.  Envíe cualquier comentario o preguntas a Mr. Cory Dilmore, Public Works Director, City of Inverness, Florida, (352) 726-2321, cdilmore@inverness.gov. Los comentarios deben enviarse antes del 09/06/2021.  NOTA: Se proporcionará una copia de esta publicación y cualquier comentario publico recibido al DEO como parte de la solicitud de financiamiento.Creole

City of Inverness, Florid prevwa aplike pou finansman nan Enfrastrikti Jeneral Pwogram Rebati Florid la ke Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD) bay pou sipòte efò alèjman alontèm, yo bay Eta Florid ak gouvènman lokal li yo èd pou minimize oswa elimine risk yo ak diminye pèt ki ka soti nan dezas a lavni. Se Depatman Opòtinite Ekonomik Eta Florid (DEO) ki administre pwogram sa a atravè Sibvansyon Devlopman Kominotè pou chak Blòk - Alèjman Pwogram Enfrastrikti Jeneral (CDBG-MIT GIP). Alokasyon total pou finansman CDBG-MIT GIP Round II a se $175,000,000 avèk yon demann finansman minimòm de $2,000,000 pou chak aplikasyon. Pa gen okenn kondisyon ki demande gouvènman lokal la pou match valè yo bezwen an avan yo aplike pou finansman an.

 

City of Inverness, Florid prevwa pou soumèt 2 (de) aplikasyon pou yon total de $35,343,000 nan finansman atravè CDBG-MIT GIP Round II a. Men Pwojè yo:

 

  1. Inverness Acres Road and Infrastructure Improvements ($23,575,400)
  2. Inverness Village Road and Infrastructure Improvements ($11,767,600)

An akò avèk konsèy HUD bay, kondisyon opinyon piblik la pou pwogram sa a gen ladanl opsyon pou afiche enfòmasyon sou pwojè finansman yo pwopoze yo sou yon sit entènèt piblik ak yon peryòd de 14 jou pou kòmantè piblik. Tanpri voye nenpòt kòmantè oswa kesyon bay Mr. Cory Dilmore, Public Works Director, City of Inverness, Florida, (352) 726-2321, cdilmore@inverness.gov. Kòmantè yo dwe soumèt avan 09/06/2021. REMAK: Yon kopi pòs sa a ak nenpòt kòmantè piblik nou resevwa pral jwenn DEO kòm yon pati nan aplikasyon finansman an.

Facebook Twitter Email

Other News in News Flash Homepage

Small Town Saturday Night March Flyer

Small Town Saturday Night

Posted on: February 23, 2024
Wednesday Market

Wednesday Market at the Depot

Posted on: February 8, 2024
Comedy Night at the Valerie March

Comedy Night @ The Valerie

Posted on: January 31, 2024
vintage market flyer

Inverness Vintage Market & Car Show

Posted on: January 31, 2024
Big Bass Bluegrass BBQ

Big Bass, Bluegrass, & BBQ

Posted on: January 18, 2024
St Patricks Celebration Flyer

St. Patrick's Day Parade & Festival

Posted on: January 4, 2024
Big Bass Tournament

Joe Bega Big Bass Classic Tournament

Posted on: January 2, 2024
New Image 6

Create an Account

Posted on: March 3, 2021
New Image 2

Stay Connected!

Posted on: March 3, 2021
New Image 3

Create an Account

Posted on: March 3, 2021